24.05.2013

Standepunt in berig is die van regering

Die aktuele nuusberig “Denkskuif in landbou nodig” (LBW, 17 Mei) het betrekking.

In een paragraaf word die indruk gewek dat ek aangedui het dat die “beginsel van ’n gewillige koper en ’n gewillige verkoper misluk het”.

Dit is ’n totale wanvoorstelling en ek het duidelik by die betrokke geleentheid aangedui dat dit die Regering se siening is, en so in die groenskrif oor grondhervorming opgeneem is.

Dit word duidelik in die Powerpoint-aanbieding ook so gestel en is beskikbaar vir verwysing.

Die argument wat ek deurentyd gelei het, was dat die integriteit van die grondmark en beleggersvertroue juis gehandhaaf en uitgebou moet word, en dit kom darem merendeels in die berig na vore.

Terwyl die berig verder aanvaarbaar is, voel ek tog dat dit die kernpunt van my boodskap misgekyk het. Ek het geprobeer om die twee modelle vir grondhervorming, synde die ‘NAREG’-proses van die Departement van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming (wat die groenskrif oor grondhervorming as sy grondslag vir beraadslaging het) en die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP) se grondhervormingsplan, in wese met mekaar te vergelyk. Dit is belangrik om die beginsels, doelwitte, meganismes en voorgestelde strukture van albei modelle deeglik te ondersoek en te verstaan, want daar is wesenlike verskille in hul uitgangspunte.  
Aangesien die NOP deur die Regering as oorhoofse beleidsdokument aanvaar is, rus die onus nou op die betrokke departement om die groenskrif in ooreenstemming met die NOP te bring. Terwyl die NOP se model vir grondhervorming beslis nie perfek is nie en ’n gebrek aan noodsaaklike tegniese besonderhede toon, skep dit wél na my mening ’n veel beter grondslag om ordelike grondhervorming teweeg te bring, sonder dat die integriteit van die grondmark wesenlik aangetas word.
Gesprekke is juis reeds met ’n kommissaris van die Nasionale Beplanningskommissie gevoer om ’n stelsel vir beraadslaging oor die NOP-model in te stel. Ons verwag binnekort ’n aankondiging in dié verband.
Grondhervorming is vir al die betrokke partye ’n uiters moeilike, komplekse en emosionele saak en moet met die nodige sensitiwiteit en begrip aangepak word sodat die landbou en voedselsekerheid nie skade ly nie.

Copyright © 2018 by Agricultural Business Chamber